Skip to main content

Table 3 Main data of all studies included in the meta-analysis for the -79G/C (Gln27Glu) polymorphism in β2-A R gene

From: Asthma susceptible genes in Chinese population: A meta-analysis

     Case Control   
Study Population location Year Age CC CG GG CC CG GG OR 95%CI
Cui, LY(Han)[17] Neimenggu 2007 21-62 32 6 4 26 3 1 3.05 0.32-28.79
Gao, G K[28] Beijing 2002 4-56 20 32 6 32 49 8 1.17 0.38-3.56
Liao, W[20] Chongqing 2001 5.8 ± 4.3 26 20 4 20 27 3 1.36 0.29-6.43
Lin, Y C[29] Taiwan 2003 13.9 ± 0.07 65 15 0 54 14 1 0.28 0.01-7.08
Pan, Y P[30] Jiangxi 2005 - 15 24 6 17 23 5 1.23 0.35-4.37
Qiu, Y Y(2000)[31] Jiangsu 2000 42 ± 5 23 30 6 29 36 7 1.05 0.33-3.32
Qiu, Y Y(2008)[21] Jiangsu 2008 63.2 ± 5.6 56 13 1 90 20 2 0.80 0.07-8.96
Wang, Z[23] Anhui 2001 30.6 ± 16.2 108 19 1 113 22 1 1.06 0.07-17.18
Ye, X W[32] Guizhou 2003 42.68 ± 10.55 25 39 10 15 20 4 1.37 0.40-4.68
Zhang, X Y[26] Chongqing 2008 1.08-17 54 119 44 8 24 18 0.45 0.23-0.88